عرضه شد ...

HISTA
HEALTH

موارد مصرف :
ضد آلرژي، بهبود حساسيت های فصلي، آبريزش بيني، سرماخوردگي و برونشيت

ترکيبات:
مرزن جـوش، ترنجـبين، بابونه، کاسني، اسطـوخودوس

100 درصد گیاهی 🙂

اطلاعات تکمیلی

ترکیبات :

کاسنی .

مواد موثره فنولیک و اسید کافئیک 

مهار تجمع پالکت ها

مرزن جوش .

مواد موثره تیمول و کارواکرول

مهار میکروارگانیسم های گرم مثبت و گرم منفی از جمله لیسـتریا، سودوموناس، پروتئــوس، سالـمونال و کلسـتریدیوم

ترنجبین .

مواد موثره تیمول و کارواکرول

آرامش عضله صاف و اثر ضد درد

بابونه .

مواد موثره فالون گلیکوزید ها و آپیژنین

مهار هلیکو باکتر

اسطوخودوس .

 مواد موثره ستن، سینئول و لینالول

مهار باکتریهای aureus Staphylococcus ،aeruginosa Pseudomonas Klebsiella و pneumonia